Ochrana osobních údajů

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o ochraně osobních údajů

 

Naše společnost považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládá. Níže Vám objasníme, jak k ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme.

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Obchodní firma:               Zareta plus s.r.o.

Sídlo:                                 Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

IČ:                                      28255054

DIČ:                                   CZ28255054

Kontakt na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů:
Martina Dobnerová, E-mail: zaretaplus@gmail.com, info@prodano123.cz, Telefon: +420 774204948

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení vašich dotazů na našem kontaktním centru
 4. cílenou nabídku našich služeb
 5. marketingové akce

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.           

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Martina Dobnerová

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby na míru.

 1. Jméno, příjmení
 2. Adresa pro zasílání písemností
 3. Fakturační adresa/sídlo/trvalé bydliště
 4. Telefonní číslo
 5. E-mailová adresa
 6. IP adresa vzdáleného zařízení
 7. Historie nákupů/Historie podání
 8. Rodné číslo
 9. Číslo účtu

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (sezení) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat.

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly! Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Název

Země

Účel zpracování

Google

US

Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Smartsupp.com, s.r.o.

CZ

On-line zákaznická podpora, analýza chování zákazníků

Mail Chimp

US

E-mail marketing

 

 

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poskytnutí zprostředkovatelských služeb (jméno a adresa, kontakt, rodné číslo případně číslo účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva:

Získat kompletní opis vašich osobních údajů. Dle čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme.

Získat informace o udělení souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme

Opravit vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

Osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali)

Vymazat vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

Osobní údaje můžete vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Omezit zpracování vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Omezit zpracování osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po přihlášení do vašeho účtu.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Podat stížnost.

Naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky/registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.