Sdělení před uzavřením smlouvy

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

prostřednictvím internetu

dle ust. § 1811 a 1820 o.z.

 

Zareta plus s.r.o., IČ: 28255054, se sídlem Na Strži2102/61a, 140 00 Praha 4, korespondenční adresa: Pětihosty 85, 251 67, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135666, zastoupena jednatelkou společnosti pí. Martinou Dobnerovou

kontakty: info@prodano123.cz, zaretaplus@gmail.com, www.prodano123.cz  a www.prodano123-aukce.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

 

podává tímto v souladu s ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku následující

Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Smlouva uzavřená zájemcem na základě jeho přihlášení se do aukce obsahuje tyto služby:

* Poskytnutí vizuálního a interaktivního on-line zpřístupnění digitálního obsahu na portále elektronických aukcí, provozovaného na www.prodano123-aukce.cz, v podobě aukčního prostředí jako elektronického tržiště

* poskytnutí práv a softwarových prostředků v tomto prostředí právně jednat formou vlastních příhozů a ostatních složek jednání tak, aby zájemce mohl tímto způsobem v aukci soutěžit a případně se stát jejím vítězem.

 

Za tuto službu náleží Poskytovateli aukčního prostředí sjednaná Odměna, která je součástí Kupní ceny. Výše Odměny je od vyhlášení a zveřejnění aukce uvedena a zpřístupněna v Aukční vyhlášce a/nebo na detailu příslušné aukce.

Služba je poskytována on-line v době konání aukce. Jedná se o smlouvu o dodání digitálního obsahu, jejíž plnění je nezávislé na běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Smlouva se uzavírá přihlášením se do aukce. Uzavření smlouvy se provede stisknutím tlačítka „Účastnit se“. Poté uživatel stisknutím tlačítka „Podat přihlášku“ stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se zněním Smlouvy o účasti v elektronické aukci a Sdělením před uzavřením smlouvy pro zájemce-kupujícího.

Tímto se mezi Poskytovatelem a zájemcem potvrzuje, že zájemce byl informován o následujících skutečnostech v souvislosti s uzavřením Smlouvy (Smlouvy o účasti v elektronické aukci) použitím komunikace na dálku:

- výše Odměny Poskytovatele za službu (cena služby) je částka stanovená jako Aukční jistota (nebo její část) ke konkrétní aukci, již se zájemce účastní. Odměna se v případě vítězství v aukci vypořádá započtením na složenou Aukční jistotu (nebo její část). V případě, že Odměna Poskytovatele činí pouze část z Aukční jistoty, bude přeplatek vrácen vítěznému účastníkovi aukce nejpozději do 5 pracovních dnů zpět na účet, ze kterého byla Aukční jistota uhrazena, nebo na účet, který je uveden v Přihlášce k účasti v aukci

- poskytnutí služby není nijak zpoplatněno nad základní sazbu Vašeho běžného připojení k internetu a nevznikají ani žádné jiné náklady,

- Smlouva se uzavírá na konkrétní aukci, k níž se zájemce přihlašuje, a to momentem jeho přihlášení se k aukci, po dobu této aukce, až do doby jejího ukončení a vypořádání plnění dle Smlouvy nebo do zmaření aukce,

- zájemce výslovně žádá o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (jinak by se běžící aukce zúčastnit nemohl), bere na vědomí sdělení, že po začátku aukce (zahájení plnění) nemá právo od Smlouvy odstoupit,

- Poskytovatel aukčního prostředí poskytuje zájemci právo od Smlouvy odstoupit kdykoli do okamžiku zahájení aukce, k níž se přihlásil, a to zasláním Oznámení o odstoupení od smlouvy prokazatelným způsobem na elektronickou či poštovní adresu Poskytovatele aukčního prostředí tak, aby bylo doručeno nejpozději do začátku aukce. Za prokazatelný způsob se považuje emailová zpráva zaslaná z adresy uvedené při registraci zájemce na portálu www.prodano123.cz, emailová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem, případně doporučený dopis. Kromě uvedeného se vždy za včasné odstoupení od smlouvy považuje nezaplacení aukční jistoty a neučinění žádného příhozu v aukci.

 

Zájemce o účast v aukci je povinen, a uzavřením Smlouvy o účasti v aukci to potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, uveřejněnými na https://www.prodano123-aukce.cz a s Aukční vyhláškou, stejně jako s detailním popisem Předmětu aukce, ke které se přihlašuje. Zájemce má možnost si před vlastní účastí v aukci vyzkoušet celý proces pomocí Demo aukce, která je k dispozici na hlavní stránce aukčního portálu www.prodano123-aukce.cz