Základní slovník pojmů

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

„obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné v patičce tohoto webu

„Poskytovatel“ - Obchodní firma: Zareta plus s.r.o., provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli zpeněžit Předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k Předmětu aukce

„Vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči Předmětu aukce, která má v úmyslu Předmět aukce zpeněžit

„Předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v Aukční síni

„aukce“ - zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky Účastníka aukce. Provádí se na základě zadání Vyhlašovatele za účelem zpeněžení Předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické Aukční síni, kde jednotliví Účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále v Aukční síní.

„Aukční síň“ – detail aukční položky s vlastní URL adresou zveřejněný Poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a Předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v Aukční síni a Všeobecnými obchodními podmínkami mají podmínky, uvedené v Aukční síni, přednost

„Zájemce o účast v aukci“ – uživatel portálu www.prodano123-aukce.cz, který souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a registroval se do aukčního systému na www.prodano123-aukce.cz pod svým e-mailem a heslem. Pokud je v obchodních podmínkách, Aukční síni, nebo na webovém portálu www.prodano123-aukce.cz použit pojem "registrovaný uživatel", má tento pojem stejný význam jako pojem "Zájemce o účast v aukci".

"Účastník aukce" – Zájemce o účast v aukci, který s Poskytovatelem uzavřel Smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil Aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v Aukční síni a byl mu povolen přístup do aukce formou schválení přihlášky v aukci

 „Vítěz“ - Účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku

„uživatel“ – osoba, která navštívila webový portál www.prodano123-aukce.cz a užívá jeho funkcí

„aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí – internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené Poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém)

„elektronická Aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná Účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít Účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky Účastníků aukce

přihlášení do aukce“ – přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření Smlouvy o účasti v aukci formou podání přihlášky k aukci

přijetí přihlášení do aukce“ – přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření Smlouvy o účasti v aukci formou schválení přihlášky k aukci

„vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující součet nejnižší možné ceny Předmětu aukce a odměny Poskytovatele

„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná Účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným Účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu. Účastník může učinit i několik příhozů po sobě.

„limitní cena“ - je minimální kupní cena, za kterou je Vyhlašovatel ochoten Předmět aukce prodat. Limitní cena je stanovena dohodou Vyhlašovatele a Poskytovatele před aukcí. Limitní cena se nezveřejňuje.

„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

„maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.

„Aukční jistota“ - finanční prostředky složené Účastníkem aukce v souladu s Aukční vyhláškou, sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny Poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany Vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek Vítězem aukce.

Aukční vyhláška“ – dokument, který popisuje parametry aukce, který je přílohou příslušné aukce v Aukční síni a kterou je Účastník aukce povinen se řídit v průběhu aukce.

„Kupní smlouva“ - Není-li přílohou aukce žádná smlouva, rozumí se Kupní smlouvou Smlouva, kterou uzavírá Vítěz aukce s Vyhlašovatelem (prodávajícím), a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých, k převodu vlastnického práva k Předmětu aukce na Vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou Vítěz aukce nabídl, nebo Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, v níž se Vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k Předmětu aukce na Vítěze aukce (takovou smlouvou může být Smlouva o převodu nemovité věci, Smlouva o převodu movitých věcí, Smlouva o převodu nehmotných hodnot, Smlouva o převodu cenných papírů, Smlouva o prodeji podniku, Smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z Vyhlašovatele (prodávajícího) na Vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky.

„heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do Aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 8 alfanumerických znaků, z toho jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Heslo odpovídá zásadám pro tvorbu hesel a je v systému uloženo pouze v šifrované podobě. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím;

„uživatelským jménem“ se rozumí e-mail uživatele, kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v Aukčním systému.

„ID nebo identifikátorem Účastníka aukce“ se rozumí bezvýznamový identifikátor, který je Účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními Účastníky aukce a veřejností.