Základní slovník pojmů

na webu Aukce nemovitostí. I vaši nemovitost prodáme 123

SLOVNÍK POJMŮ (GLOSSARY)

Základní slovník pojmů (Basic glossary)

„obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné v patičce tohoto webu

"Terms and Conditions" means the General Terms and Conditions published in the footer of this website

„Poskytovatel“ - Obchodní firma: Zareta plus s.r.o., provozující webový aukční systém, který umožňuje Vyhlašovateli zpeněžit Předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k Předmětu aukce

"Provider" - Business name: Zareta plus s.r.o., operating a web auction system that allows the Announcer to monetize the Auction Item, set the conditions for monetization and transfer of ownership or use rights to the Auction Item

„Vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči Předmětu aukce, která má v úmyslu Předmět aukce zpeněžit

"Announcer" - is the person commissioning the execution of the auction, disposed of against the Auction Item, who intends to monetize the Auction Item

„Předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v Aukční síni

"Auction Item" - movable or immovable property, or even rights, and their sets, the sale of which is realized through the auction and is described in the Auction Hall

„aukce“ - zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky Účastníka aukce. Provádí se na základě zadání Vyhlašovatele za účelem zpeněžení Předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické Aukční síni, kde jednotliví Účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále v Aukční síní.

"auction" - a fee-based public service used to select the auction participant's bid. It is carried out based on the Announcer's assignment for the purpose of monetizing the Auction Item. It is carried out through a web interface in the electronic Auction Hall, where individual Participants make offers in accordance with these Terms and Conditions and in the Auction Hall.

„Aukční síň“ – detail aukční položky s vlastní URL adresou zveřejněný Poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a Předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v Aukční síni a Všeobecnými obchodními podmínkami mají podmínky, uvedené v Aukční síni, přednost

"Auction Hall" – a detail of the auction item with its own URL address published by the Provider, which specifies the conditions of participation in individual electronic auctions and the Auction Item. In the event of a conflict between the conditions stated in the Auction Hall and the General Terms and Conditions, the conditions specified in the Auction House shall prevail

„Zájemce o účast v aukci“ – uživatel portálu www.prodano123-aukce.cz, který souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a registroval se do aukčního systému na www.prodano123-aukce.cz pod svým e-mailem a heslem. Pokud je v obchodních podmínkách, Aukční síni, nebo na webovém portálu www.prodano123-aukce.cz použit pojem "registrovaný uživatel", má tento pojem stejný význam jako pojem "Zájemce o účast v aukci".

"Interested party in participation in the auction" – a user of the www.prodano123-aukce.cz portal who has agreed to the General Terms and Conditions of Participation in the Electronic Auction and has registered in the auction system on the www.prodano123-aukce.cz under his e-mail and password. If the term "registered user" is used in the Terms and Conditions, the Auction House or on the web portal www.prodano123-aukce.cz, this term has the same meaning as the term "Interested in participating in the auction".

"Účastník aukce" – Zájemce o účast v aukci, který s Poskytovatelem uzavřel Smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil Aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v Aukční síni a byl mu povolen přístup do aukce formou schválení přihlášky v aukci

"Auction Participant" – A bidder for participation in an auction who has concluded an Electronic Auction Participation Agreement with the Provider has lodged an Auction Security, if required, has fulfilled other conditions specified in the Auction Hall and has been granted access to the auction in the form of approval of the auction application

 „Vítěz“ - Účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku

"Winner" - The auction participant who made the highest bid in the electronic auction

„uživatel“ – osoba, která navštívila webový portál www.prodano123-aukce.cz a užívá jeho funkcí

"user" – a person who has visited the www.prodano123-aukce.cz web portal  and uses its functions

„aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí – internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené Poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém)

"Auction System of the Provider" - software environment – internet application in the currently used version chosen by the Provider, which will be used to conduct the auction (hereinafter referred to as the auction system or just the system)

„elektronická Aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná Účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít Účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky Účastníků aukce

"Electronic Auction Hall" - the part of the auction system made available to auction participants, containing information to which participants are to have access and in which the individual bids of auction participants are recorded

přihlášení do aukce“ – přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření Smlouvy o účasti v aukci formou podání přihlášky k aukci

"Auction registration" – registration for the auction means making a proposal to conclude an Auction Participation Agreement by submitting an auction application

přijetí přihlášení do aukce“ – přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření Smlouvy o účasti v aukci formou schválení přihlášky k aukci

"Acceptance of the auction entry" – acceptance of the auction entry means the acceptance of a proposal to conclude an Auction Participation Agreement in the form of approval of the auction application

„vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující součet nejnižší možné ceny Předmětu aukce a odměny Poskytovatele

"Starting Price" - is the financial amount set out in the Auction Hall, representing the sum of the lowest possible price of the Auction Item and the Provider's remuneration

„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná Účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným Účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu. Účastník může učinit i několik příhozů po sobě.

"Bid" - means an offer of a sum of money made by an Auction Participant exceeding both the starting price and the highest bid made by another Auction Participant by at least the minimum bid, but not more than the maximum bid, if any. The offer is made exclusively in the form of a bid. The participant can also make several bids in a row.

„limitní cena“ - je minimální kupní cena, za kterou je Vyhlašovatel ochoten Předmět aukce prodat. Limitní cena je stanovena dohodou Vyhlašovatele a Poskytovatele před aukcí. Limitní cena se nezveřejňuje.

"Limit price" - is the minimum purchase price at which the Announcer is willing to sell the Auction Item. The limit price is set by agreement between the Announcer and the Provider before the auction. The limit price is not published.

„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

"Minimum bid" - is the financial amount set out in the Auction House, representing the minimum possible increase over the last valid bid

„maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená v Aukční síni, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.

"Maximum bid" - is the financial amount specified in the Auction House, representing the maximum possible increase over the last valid bid. The maximum bid does not need to be set.

„Aukční jistota“ - finanční prostředky složené Účastníkem aukce v souladu s Aukční vyhláškou, sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny Poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany Vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek Vítězem aukce.

"Auction Security" - funds deposited by the Auction Participant in accordance with the Auction Decree, serving to cover the costs associated with the auction, including the Provider's remuneration, in the event of non-compliance with the auction conditions by the Winner, serve to cover the costs associated with the auction, compensation for damages for lost commission and penalties for non-compliance with the conditions by the Auction Winner.

Aukční vyhláška“ – dokument, který popisuje parametry aukce, který je přílohou příslušné aukce v Aukční síni a kterou je Účastník aukce povinen se řídit v průběhu aukce.

"Auction Decree" – a document that describes the parameters of the auction, which is an annex to the relevant auction in the Auction Hall and which the Auction Participant is obliged to follow during the auction.

„smlouva“ - Není-li přílohou aukce žádná smlouva, rozumí se smlouvou jakákoliv realitní smlouva nebo smlouva, kterou uzavírá Vítěz aukce s Vyhlašovatelem (prodávajícím), a kterou dojde, za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých, k převodu vlastnického práva k Předmětu aukce na Vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou Vítěz aukce nabídl nebo za cenu Kup teď. Realitní smlouvou se rozumí např. rezervační smlouva (blokační smlouva, blokační dohoda apod.), smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, kupní smlouva apod., v níž se Vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k Předmětu aukce na Vítěze aukce (takovou smlouvou může být Smlouva o převodu nemovité věci, Smlouva o převodu movitých věcí, Smlouva o převodu nehmotných hodnot, Smlouva o převodu cenných papírů, Smlouva o prodeji podniku, Smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z Vyhlašovatele (prodávajícího) na Vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky.

"contract" - If there is no contract attached to the auction, the contract shall mean any real estate contract or contract concluded by the Auction Winner with the Announcer (seller) and which, under the conditions at the given place and time customary for this type of contract, results in the transfer of ownership of the Object auction on the Auction Winner at the highest price that the Auction Winner bid or at the Buy Now price. A real estate contract means, for example, a reservation contract (blocking contract, blocking agreement, etc.), a contract for the conclusion of a future purchase contract, a purchase contract, etc., in which the Auction Winner undertakes to enter into a contract within a certain period of time necessary to transfer ownership of the Subject of the auction to The winner of the auction (such a contract can be a contract on the transfer of immovable property, a contract on the transfer of movable property, a contract on the transfer of intangible assets, a contract on the transfer of securities, a contract on the sale of a business, a contract on the assignment of receivables or another contract whose subject and purpose is the transfer of ownership from the Declarant (seller) to the Auction Winner (buyer) and with which applicable legal regulations connect such effects.

„heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do Aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 8 alfanumerických znaků, z toho jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Heslo odpovídá zásadám pro tvorbu hesel a je v systému uloženo pouze v šifrované podobě. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím;

“password” means a security feature for the User's access to the Auction System as determined by the User. The password must be at least 8 alphanumeric characters, including one uppercase letter, one lowercase letter, and one number. The password complies with the password policy and is stored in the system only in encrypted form. The user is obliged to protect the password from its possible misuse.

„uživatelským jménem“ se rozumí e-mail uživatele, kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v Aukčním systému.

"username" means the User's e-mail by which he logs into the System and serves as a unique and unmistakable identifier of the User in the Auction System.

„ID nebo identifikátorem Účastníka aukce“ se rozumí bezvýznamový identifikátor, který je Účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními Účastníky aukce a veřejností.

"Auction Participant ID or Identifier" means a meaningless identifier that is randomly assigned to an Auction Participant within each auction and that is the only identifying element visible to other Auction Participants and the public.